Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGATAROLETY.PL

1. Informacje ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów w sklepie internetowym: „agatarolety.pl”, działającym pod adresem: www.agatarolety.pl.
1.2. Regulamin określa w szczególności prawa przysługujące Kupującemu, zasady i tryb zawierania umowy, zasady i tryb składania reklamacji, a także obowiązki Stron związane z zawartymi umowami, do których zawarcia dochodzi w sklepie internetowym „agatarolety.pl”.
1.3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sprzedawca - Krzysztof Miśkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AGATA ROLETY Krzysztof Miśkiewicz, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy ul. Bytkowska 20, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 6431717036, REGON: 363119903, telefon: (+ 48) 790-333-777, adres e-mail: biuro@agatarolety.pl;
b) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.agatarolety.pl;
c) Kupujący będący konsumentem – to pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Kupujący niebędący konsumentem – to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Agatarolety.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Agatarolety.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
e) Produkt/produkty – produkt lub produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym www.agatarolety.pl;
f) Dostawca – przedsiębiorca zajmujący się dostawą zamówionych Produktów w miejsce wskazane przez Kupującego, firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą;
g) Realizacja zamówienia – proces polegający na wykonaniu Produktu, opakowaniu i przygotowaniu do wysyłki. Proces realizacji zamówienia kończy się z chwilą przekazania paczki Dostawcy;
h) Dostawa zamówienia – proces polegający na dostarczeniu zrealizowanego zamówienia na adres wskazany przez Kupującego. Proces dostawy rozpoczyna się z chwilą przekazania paczki Dostawcy, a kończy się z chwilą odbioru paczki przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną.
1.4. Przedmiotem świadczenia Sklepu jest sprzedaż osłon okiennych, w szczególności takich jak: moskitiery, plisy, rolety zewnętrzne, rolety wewnętrzne, żaluzje, wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego, służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.
1.5. Sprzedawca zwraca uwagę Kupujących, że tkaniny rolet materiałowych (nie dotyczy tkanin podgumowanych - 100 % zaciemnienia) o jasnej barwie, przepuszczają więcej światła niż tkaniny z tej samej kolekcji o ciemniejszej barwie. Prosimy o uwzględnianie tej informacji przy składaniu zamówień na rolety materiałowe.
1.6. Sprzedawca zwraca uwagę Kupujących, iż kolorystyka Produktów wskazana we wzornikach materiałów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej kolorystyki materiałów.  Prosimy o uwzględnienie tej informacji podczas składania zamówień za pośrednictwem Sklepu, ewentualnie o kontakt ze sklepem stacjonarnym AGATA ROLETY, ul. Bytkowska 20, 41-106 Siemianowice Śląskie, w celu weryfikacji kolorystyki Produktu, jak również uzyskania informacji o możliwości otrzymania interesującej Kupującego próbki materiału.

1.7. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu (+48) 790 333 777 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@agatarolety.pl w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00 – 13.00.
1.8. Sprzedawca oświadcza, iż zakupy dokonywane przez Kupujących będących konsumentami w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.agatarolety.pl, są zakupami dokonywanymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 z późń. zm.), a zatem umowy zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość – do chwili zawarcia umowy włącznie. Celem możliwości zawarcia umowy Kupujący zobligowany jest zapewniać następujące minimalne wymagania techniczne do współpracy z systemem, którym posługuje się Sprzedawca: połączenie z siecią internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) spośród: Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Mozilla, Safari; system antywirusowy, posiadanie dostępu do elektronicznego rachunku bankowego w przypadku dokonywania płatności drogą elektroniczną, poprawnie skonfigurowane konto poczty e-mail służące do dokonywania zamówień. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe skonfigurowanie zalecanych środków technicznych.
1.9. Sprzedawca oświadcza nadto, iż Produkty stanowiące przedmiot oferty Sklepu, są Produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych.
1.10. Produkty objęte ofertą sklepu Sprzedającego nie są objęte gwarancją, ani żadnymi usługami posprzedażowymi.
1.11. Adresem, pod którym Kupujący może składać reklamację jest AGATA ROLETY – Sklep stacjonarny, ul. Bytkowska 20, 41-106 Siemianowice Śląskie, e-mail: biuro@agatarolety.pl
1.12. Koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość wykorzystywanych przez Kupujących w celu zawarcia umowy, ponoszone są przez Kupującego zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

2. Przyjmowanie zamówień

2.1. Zakupy w Sklepie realizowane są na podstawie składanych przez Kupującego zamówień z wykorzystaniem dostępnego formularza. Sprzedawca informuje, iż składanie zamówień w Sklepie związane jest z obowiązkiem zapłaty ceny uwarunkowanej dokonanymi zakupami wraz z kosztami ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego (kosztami dostawy).
2.2. Zamówienia są składane poprzez formularz zamówień, umieszczony na stronie internetowej Sklepu tj. www.agatarolety.pl.
2.3. Zamówienie może złożyć pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
2.4. Aby dokonać zamówienia Kupujący powinien dokonać następujących czynności:
·         wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktu;
·         wybrać odpowiedni produkt;
·         zapoznać się z „Opisem” produktu;
·      wybrać pole z napisem „Następny krok”, aby przejść w ten sposób do podstron dotyczących szczegółowych, ściśle związanych z osobą Kupującego, zindywidualizowanych parametrów produktu, który ma zostać wykonany przez Sklep dla Kupującego;
·         zapoznać się z przykładowymi realizacjami zamieszczonymi w „Galerii”;
·         zapoznać się z „Opisem pomiaru”;
·         wybrać odpowiednie parametry oraz kolor;
·         wybrać w podstronie „Zakończ” odpowiednią ilość jednakowych produktów;
·         wybrać pole z napisem „Dodaj do koszyka”;
·         w przypadku posiadania kodu rabatowego, należy wpisać go w pole „Kod rabatowy”, a następnie wybrać przycisk „Dodaj”;
·         wybrać odpowiednią „Formę dostawy i płatności”;
·         wypełnić formularz „Dane do zamówienia”;
·         zapoznać się z treścią punktu „Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w zakresie obowiązkowych zgód oraz może wyrazić zgodę w zakresie zgód nieobowiązkowych;
·         zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu, a następnie zaakceptować go;
·         wybrać opcję „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 
3. Realizacja zamówień
3.1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail (na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia) potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić zgodność zamówienia wysyłając do Sprzedającego wiadomość zwrotną drogą e-mailową – na adres e-mail Sklepu. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego zgodności zamówienia w ciągu 7 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.
3.2. Z uwagi na ciągłe przesunięcia magazynowe w wyniku ciągłej sprzedaży, wyjątkowo, dostępność Produktów w Sklepie nie oznacza możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku Produktu w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie w treści maila potwierdzającego otrzymanie przez Sklep zamówienia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
3.3. Umowa zostaje zawarta:
a) w przypadku wyboru przez Kupującego rodzaju płatności, o której mowa w pkt. 5.1.2. nin. Regulaminu - z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zgodności zamówienia w sposób wskazany w pkt. 3.1. nin. Regulaminu,
b) w przypadku wyboru przez Kupującego rodzaju płatności, o której mowa w pkt. 5.1.1. nin. Regulaminu - z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zgodności zamówienia w sposób wskazany w pkt. 3.1. nin. Regulaminu, pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Kupującego płatności w terminie określonym w pkt. 5.2. nin. Regulaminu.
3.4. Sprzedawca w terminie do 48 godzin (dni roboczych) od:
a) potwierdzenia przez Kupującego zgodności zamówienia w sposób wskazany w pkt. 3.1. nin. Regulaminu (w przypadku wyboru przez Kupującego rodzaju płatności, o której mowa w pkt. 5.1.2. nin. Regulaminu) albo
b) wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty do zapłaty wskazanej w zamówieniu (w przypadku wyboru przez Kupującego rodzaju płatności, o której mowa w pkt. 5.1.1. nin. Regulaminu)
prześle Kupującemu wiadomość e-mail (na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia) potwierdzającą zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 3.3. nin. Regulaminu oraz jej istotne elementy.
3.5. Podanie danych osobowych przez Kupującego i ich przetwarzanie przez Sprzedającego jest konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sklep oraz prowadzenia księgowości według obowiązujących przepisów, a także do ochrony Sprzedającego przed roszczeniami ze strony Kupującego.
3.6. Składając zamówienie Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia.
3.7. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę związane jest wyłącznie z realizacją umowy. Administrator nie udostępnia środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione, co nie wyłącza ich faktycznego stosowania przez Administratora.
3.8. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Miśkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AGATA ROLETY Krzysztof Miśkiewicz, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy ul. Bytkowska 20 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 6431717036, REGON: 363119903.
3.9. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych („bycia zapomnianym”), prawem do ograniczenia przetwarzania danych, prawem do przenoszenia danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić Sprzedawcy, w tym prawem do sprzeciwu w przedmiocie profilowania, z tym zastrzeżeniem, że prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy sytuacji, gdy są one niezbędne dla wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń wobec Kupującego. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
3.10. Do wszystkich produktów dołączane są paragony, a na życzenie Kupującego wyrażonego w formularzu zamówienia Faktura-VAT. Agatarolety.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Kupujący otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres biuro@agatarolety.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.
3.11. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami detalicznymi brutto w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Cena poszczególnych Produktów nie uwzględnia kosztów ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego (koszty dostawy), którą także ponoszą Kupujący i która podawana jest na końcu procesu realizacji zamówienia. Ceną wiążącą dla obu stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podstawę ustalenia ceny jest wymiar zamawianego produktu oraz materiał, z którego produkt jest wykonywany.
3.12. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy,  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
3.13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty, przy czym zmiany nie będą dotyczyć zamówień przyjętych już do realizacji.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych Agatarolety.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Agatarolety.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Czas realizacji zamówienia
4.1. Zamówiony produkt/produkty Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Kupujący może odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym.
4.2. Koszty dostawy przesyłki ponosi Kupujący, a odbiór osobisty jest bezpłatny (0,00 zł). Koszt przesyłki kurierskiej na terenie Polski wynosi 20,00 zł, koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 30,00 zł. Koszt przesyłki kurierskiej na terenie Europy dla wymiaru o długość lub szerokość przedmiotu nie przekraczającej 160 [cm] wynosi 100,00 zł, natomiast dla wymiaru 161 - 240 [cm] wynosi 300,00 zł.
4.3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 40-stu dni roboczych (40-sty dzień roboczy może być dniem wysyłki) od dnia potwierdzenia zgodności zamówienia przez Kupującego w sposób wskazany w pkt 3.1. nin. Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem, od dnia wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy kwoty do zapłaty wskazanej w zamówieniu.
4.4. Proces dostarczenia przesyłki przez Dostawcę wynosi 1-2 dni roboczych. O nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.5. Sprzedawca informuje, iż sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera jest jego uprawnieniem, zaś na żądanie Kupującego kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności Produktu z zamówieniem.
4.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenie Produktu spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego w formularzu zamówienia.

5. Płatność
5.1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. Płatność może być realizowana przez Kupującego w następujący sposób:
5.1.1. płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. nr 79 1050 1357 1000 0097 8149 3391. Z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy zamówienie przekazywane jest do realizacji.
5.1.2. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (wysyłka za pobraniem).
5.1.3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.
5.2. Płatność jest dokonywana przez Kupującego bezpośrednio po potwierdzeniu zgodności zamówienia przez Kupującego na adres e-mail Sklepu, a najpóźniej w przeciągu 7 dni roboczych od daty dokonania w/w potwierdzenia zgodności zamówienia. Nie dotyczy to wypadku dokonywania płatności przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem) – w tym przypadku Kupujący dokonuje płatności kurierowi dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem).
5.3. Nieuiszczenie płatności w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania potwierdzenia zgodności zamówienia przez Kupującego na adres e-mail Sklepu jest warunkiem rozwiązującym umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

6.Reklamacje,zwroty
6.1. Sprzedawca informuje, że z uwagi na fakt, iż wszelkie Produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym agatarolety.pl wyprodukowane są według specyfikacji Kupującego, służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego, Kupującemu (w tym Kupującemu będącemu konsumentem) nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.
6.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6.3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Kupującemu, domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
6.4. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową, w szczególności jeżeli Produkt:
a)      nie ma właściwości, których Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na okoliczności lub przeznaczenie,
b)      nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c)      Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy składaniu zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d)       zamówiony Produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,
6.5. Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
6.6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
6.7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
6.8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
6.9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Produktu wynikłe z winy użytkującego zakupiony Produkt – w tym naturalne zużycie się Produktu, uszkodzenia mechaniczne (m.in. wyblaknięcia, obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, a także wynikłe ze złego dopasowania Produktu, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym wady powstałe w wyniku nieprawidłowego zamontowania Produktu przez Kupującego.
6.10. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.
6.11. Opis stwierdzonych wad powinien zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji lub oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem kwoty), ewentualnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację.
6.12. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 6.11. nin. Regulaminu należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.11. nin. Regulaminu.
6.13. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 6.12. nin. Regulaminu Sprzedawca wysyła do Kupującego firmę kurierską po odbiór produktu. Kupujący zobowiązany jest do opakowania reklamowanego Produktu w sposób odpowiadający temu, w jaki został do Kupującego dostarczony.
6.14. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Kupującego.
6.15. W przypadku uznania reklamacji Kupujący, z zastrzeżeniem pkt. 6.16, 6.17. i 6.18 nin. Regulaminu, ma prawo do:
a)             żądania obniżenia ceny o wartość proporcjonalną do ceny w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wad,
b)             odstąpienia od umowy,
c)             żądania usunięcia wady,
d)            wymiany wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad.
6.16. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Produkt był już uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
6.17. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
6.18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6.19. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Produktu Kupującemu.
6.20. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na wskazany adres e-mail lub adres do doręczeń wskazany przez Kupującego.
6.21. W stosunku do Kupujących – przedsiębiorców, oraz do Klientów, którzy zawierają z Agatarolety.pl umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Agataraolety.pl modyfikuje swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, określoną przepisami Kodeksu cywilnego, w ten sposób, że wyłącza uprawnienia wynikające z rękojmi.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04 maja 2023 r., przy czym zmiany wprowadzone w późniejszym okresie, obowiązują od ich wprowadzenia.
7.2. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie Sklepu (agatarolety.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących.
7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w przypadku zmian graficznych strony internetowej, pod którą działa Sklep, które to zmiany będą miały wpływ na procedurę zawarcia umów lub zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do działalności Sklepu lub zmian cen przesyłek kurierskich. Sklep zobowiązuje się do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie, pod którą działa Sklep.
7.4. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień zrealizowanych lub będących w realizacji, ani żadnych innych praw Kupującego powstałych przed datą wejścia w życie nowej treści Regulaminu. Zamówienia są realizowane i rozliczane według treści Regulaminu obowiązującego w czasie złożenia zamówienia.
7.5. W przypadku umów zawieranych przez Kupujących niebędących konsumentami, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
7.6. W razie ewentualnych sporów Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
·           Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego lub polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
·           Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
·           Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady są udzielane przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl,
·           Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
7.7. Kupujący akceptując i potwierdzając zamówienia, jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.